Cesta zelená a příjemná k životu


Systematická a odborná péče o zeleň v rukách městského zahradníka

aby naše město bylo stále zelené a čisté

Rozvoj místních vycházkových tras a příměstské zeleně

hledání možností propojení města s krajinou

Podpora charakteristického výrazu města

jedinečná moderní tvář města v návaznosti na jeho historii

Třídění odpadu s rozšířením o svoz bioodpadu

podpora a rozvoj nastaveného systému

T2_2_5s
Pracovní skupina: Alena Burešová, Petra Pilátová, Oto Kubík, David Satranský

Systematická a odborná péče o zeleň v rukách městského zahradníka

 • „Městský zahradník“, dodavatel odborných prací (důležitým kritériem výběru je kvalifikace a odbornost) – provádění systematické odborné údržby zeleně, v případě potřeby s využitím technické a personální infrastruktury TSNS
 • „Referent zeleně“, zaměstnanec MěÚ odpovědný za stav veřejné zeleně – zadávání a kontrola údržbových prací:
   • kontrola stavu dřevin v terénu
   • evidence a aktualizace zeleně v digitálním pasportu
   • evidence všech prací v oblasti péče o zeleň
   • plánování detailní údržbové práce v dlouhodobém horizontu, společně s podněty od městského zahradníka
   • rozšíření digitálního pasportu o evidenci travnatých ploch, dětských hřišť a městského mobiliáře
   • podávání žádostí o kácení dřevin na pozemcích města a vyřizování záborů v zeleni.
 • běžná neodborná část péče o zeleň (sekání trávy a úklid) prováděna vybraným dodavatelem, s nižšími nároky na odbornost
 • rozsah činností (velikost úvazku) referenta MěÚ a městského zahradníka bude nastaven optimálně z hlediska požadované úrovně péče o zeleň a z hlediska finanční zátěže na rozpočet města
 • důsledné využívání rozpočtem vyhrazených prostředků pouze na péči o veřejnou zeleň, nikoli na stavební práce v okolí zelených ploch

Rozvoj místních vycházkových tras a příměstské zeleně

 • podpora aktivního užívání rozhraní města a krajiny ke krátkodobé rekreaci a k vycházkám obyvatel z centra města v těchto hlavních osách:
   • směr Stochovská kaplička Panny Marie (přes park u kostela Narození Panny Marie)
   • směr Podhorní rybníky (přes park u kaple sv. Isidora a hřbitov)
   • směr Nový rybník u nádraží (před Palouček a Šibeňák)
   • směr rybníky podél obory Libeň
 • postupné propojení neúplné cestní sítě, doplnění vycházkové trasy odpočinkovými místy s lavičkami, označení tras v terénu
 • zhotovení plánu péče pro nezastavitelné přírodní a krajinné plochy v majetku města
 • potlačení nevzhlednosti objektů technické infrastruktury města (trafostanice, rozvodny, technologické stavby)
 • získávání dotačních titulů v souladu s jasně definovanými cíly v této oblasti

Podpora charakteristického výrazu města

 • ochrana zeleně a uchování veřejných prostranství při rozvoji města
 • zapojení architektů a odborníků do přípravy budoucí podoby města a zapojení veřejnosti do projednávání návrhů
 • přehodnocení podmínek ochrany objektů na Komenském náměstí v rámci plánovaných rekonstrukcí jejich majiteli s důrazem na zachování jejich jednotného historického rázu
 • úprava středu Komenského náměstí pro život ve městě s maximálním propojením se vzrostlou zelení – vytvoření odpočinkové zóny a kvalitního veřejného prostoru pro pořádání celoměstských akcí (výstav, koncertů, trhů)
   • účelné propojení cest
   • zklidnění diagonály
   • umístění důstojného vodního prvku na náměstí
 • systematické používání jednotných a vhodných prvků ve vybavení veřejných ploch (např. lavičky, původní materiály v historickém centru města atd.)

Třídění odpadu

 • podpora a rozvoj nastaveného systému sběru odpadů
 • rozšíření sytému sběru tříděného odpadu o svoz bioodpadu
 • nastavení motivace k dosažení vyšší míry třídění odpadů – aby se třídění vyplácelo