Cesta zodpovědného hospodaření


Efektivní přístup k hospodaření a transparentnost financí

zamezení nehospodárnosti a plýtvání, transparentnost jako prevence korupce a podpora efektivity

Významná část rozpočtů pro investice a obnovu

aby město nechátralo, ale vzkvétalo

Rozhodování o investičních projektech podle potřeb města

dotace mají pomáhat, nikoli určovat priority rozvoje města

Hospodaření dle finančních možností města

bezpečná míra zadlužování, rozhodování o projektech s ohledem na dlouhodobé finanční dopady

T6_5s
Pracovní skupina: David Satranský, Pavel Kotyk, Pavel Novák

Hospodaření zodpovědné

 • přijímání úvěrů principielně podmíněné pouze pro investiční projekty s jasným střednědobým reálným plánem jeho splacení primárně z výnosů dané investice, a s ohledem na celkové aktuální zadlužení města
 • před rozhodnutím o realizaci jakýchkoli investičních projektů (nákup/výstavba nemovitostí) zpracování odhadu finanční náročnosti následného provozu
 • příjmy z prodejů nemovitostí města (budovy, byty, pozemky) vyhradit 100% na investice (fond investic) nikoli na „spotřebu“
 • realizace pouze takových investičních projektů (tedy ne blbosti třeba jen proto, že je dotace), které:
   • nezatíží nepřiměřeně rozpočet města svými investičními náklady
   • nezatíží nepřiměřeně rozpočet města svými následnými provozními náklady a náklady na údržbu a rekonstrukce
   • a samozřejmě jsou přínosné pro zvýšení kvality života ve městě

Hospodaření transparentní

 • zveřejňování rozpočtu v maximálně detailní podobě včetně položkového rozkladu rozpočtů jednotlivých organizačních složek města (tak, aby detailnost nebyla v rozporu se zákonem) na webových stránkách města v těchto dvou provedeních:
   • detailní tabulková podoba s rozklikáváním jednotlivých paragrafů do úrovně jednotlivých položek
   • schéma struktury rozpočtu ve zjednodušené, maximálně srozumitelné podobě
 • zveřejňování městem uzavřených smluv, faktur, výsledků výběrových řízení atd. v maximálním možném rozsahu
 • předkládání výroční zprávy hospodaření technických služeb, (společnosti ve 100% vlastnictví města.) a tzv. „vedlejšího hospodaření městě“ a zveřejňování na internetových stránkách města
 • zprůhlednění vedlejšího hospodaření města na úroveň transparentnosti hospodaření hlavní činnosti

Hospodaření efektivní

 • efektivitě hospodaření přispívá i uvedená maximalizace jeho transparentnosti.
 • důsledné využívání poptávkových řízení nejenom u projektů, které svoji velikostí ze zákona musí projít výběrovým řízením
 • průběžné systematické hledání úspor u provozních výdajů
 • pro strategicky plánované investiční projekty vyhledávání možnosti jejich spolufinancování vypisovanými dotačními tituly, či jinými subjekty
 • přehodnocení efektivity nejnákladnějších položek rozpočtu s ohledem na jejich významnost pro město (např. optimalizace rozsahu činnosti městské policie apod.)
 • důsledné vymáhání pohledávek (s rozumným sociálním aspektem)
 • hledání efektivních způsobů využití městem vlastněných nemovitostí, eventuelní prodej dlouhodobě ztrátových a pro město nepotřebných nemovitostí

Hospodaření rozvojové

 • systematické a dlouhodobé udržování v rámci rozpočtu dostatečně velké části rozpočtu určené na investiční projekty (výstavba a opravy městského majetku a infrastruktury) – výchozí stav dle roku 2014 nebo vyšší: cca 20-25%
 • v případě rozhodnutí města o zvýšení provozních nákladů v konkrétní části hospodaření města (např. rozsáhlejší a finančně náročnější péče o zeleň) vždy na úkor nalezení úspor v jiných provozních částech rozpočtu, nikoli na úkor investic
 • vyčíslení vnitřního zadlužení obce a vypracování plánu jeho postupného snižování (Opravy nemovitostí, infrastruktury …)

Hospodaření systematické

 • dlouhodobé plánování investic dle strategického plánu města a plánu postupného snižování vnitřní zadluženosti města (chátrající nemovitosti apod…)
 • rozhodování o investičních projektech primárně dle potřeb města
 • využívání dotačních titulů pro efektivní financování potřebných plánovaných investičních projektů, nikoli pro investice pro město nepotřebné (jen proto, že je dotace k dispozici)
 • dvoukolové projednávání rozpočtu s časovým prostorem na posouzení připomínek zastupitelů z prvního projednávání rozpočtu