Cesta k budoucnosti


Nový strategický plán rozvoje města na 10 až 20 let

dlouhodobá koncepce rozvoje města jako výsledek konsenzu politiků a občanů

Plán dlouhodobých investic velkého rozsahu

např. dokončení kanalizace, výstavba městských bytů, rozšíření kapacity školních zařízení

Zajištění plánu obnovy městského majetku

zastavení chátrání, buď zvládat opravy a údržbu nebo prodat

T7_5s
Pracovní skupina: Jiří Toužimský, Pavel Kotyk, Pavel Novák, David Satranský

Nový strategický plán rozvoje města na 10-20 let

 • vypracování nového plánu rozvoje
 • přihlédnutí k výsledkům výzkumů spokojenosti a námětů obyvatel města
 • příprava ročních rozpočtů v souladu se strategickým plánem rozvoje
 • každoroční drobné aktualizace strategického plánu v souladu s měnícími se prioritami vedení/zastupitelstva obce v rámci procesu přípravy rozpočtu města (ideální příležitost)

Plán dlouhodobých investic velkého rozsahu

 • v rámci strategického plánu města najít shodu na jasném plánu realizace dlouhodobých investičních projektů
   • dokončení kanalizace
   • zvýšení kapacity školských zařízení
   • městské byty
   • výstavba eventuálních nových objektů/komunikací dle priorit a možností města (jak možností výstavby, tak následného provozu a údržby)
 • alokace části rozpočtu na prioritní dlouhodobé investice – rozvoj města nemít závislý pouze na dotačních titulech
 • dlouhodobý plán investic připravovat spravedlivě k různým částem města

Plán obnovy městského majetku

 • v rámci strategického plánu města najít shodu na jasném plánu obnovy (či prodeje) městského majetku (NKC, působiště Městské a státní policie, Hamiro, a další)
 • nastavení procesu postupného snižování vnitřního dluhu města (zanedbané objekty, pozemní komunikace)
 • obnovu komunikací/objektů v majetku města provádět s ohledem na:
   • míru stavu zanedbanosti/nutnosti opravy
   • spravedlnost pro různé části obce
   • množství alokovaných finančních prostředků na obnovu městského majetku
   • množství získaných dotačních titulů