Cesta pro rodinný život


Městské malometrážní byty

provedení studie proveditelnosti, zahrnutí do dlouhodobého plánu rozvoje

Podpora péče o děti do tří let věku

malé dětské skupiny, vyšší kapacita školek

Služby pro seniory a jejich blízké

zřízení denního stacionáře, podpora mobilních hospiců

T4_5s
Pracovní skupina: Pavel Kotyk, Petr Novák, Eva Stará, Petr Janouš, Julie Adltová

Městské malometrážní byty

 • rozšíření počtu městem vlastněných bytových jednotek jako podpora mladých začínajících rodin a sociálně slabších obyvatel města s těmito parametry:
   • velikost bytových jednotek kolem 50 m2
   • předpokládaný provoz – nájemní byty s návazností na zákon o sociálním bydlení
   • počet bytů – řádově desítky dle nalezené lokality a finančních možností
 • provedení studie proveditelnosti:
   • vytipování vhodné lokality (prostor, typ aktuální zástavby, vlastnictví města), např. prostor dnešních technických služeb s návaznosti na sídliště Rakovnická
   • odhad finanční náročnosti investice a ověření možností financování (úvěry, dotační tituly, PPP)
   • zkalkulování odhadované finanční bilance provozu bytů (nájem, opravy, správa…)
 • promítnutí do územního plánu

Podpora péče o děti do tří let věku

 • podpora malých skupinek pečujících o malé děti.
 • zajištění péče o děti ve věku 2 – 3 roky v rámci komplexu městem zřízených mateřských školek
   • ověření zájmu formou ankety/průzkumu
   • vytipování vhodného umístění
   • analýza potřebného počtu děti
   • ověření financování (podpora státu, dotační tituly na eventuálně nutné investice)
 • prioritně zajistit dostatečnou kapacitu školek pro děti ve věku od 3 let

Služby pro seniory a jejich blízké

 • denní stacionář jako obecní zařízení pro krátkodobou péči o starší, případně nemohoucí spoluobčany s cílem ulehčit rodinám/osobám, které o své blízké dlouhodobě pečují
   • ověření zájmu formou ankety/průzkumu
   • otevření diskuse s odborníky
   • zpracování studie proveditelnosti ve spolupráci s existujícími organizacemi (domov seniorů, zapojení občanských aktivit/sdružení, církve)
   • ověření finanční náročnosti a financování výstavby a provozu (dotační tituly, podpora státu..)
 • přiměřená podpora mobilních hospiců ze strany města